Informacje dla autorów

Osoby, które chcą opublikować swoje artykuły, sprawozdania, recenzje czy komunikaty w półroczniku „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, powinny przesłać tekst w wersji elektronicznej na adres redaktora naczelnego — Bogumiły Warząchowskiej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Terminy nadsyłania materiałów:

 • Do 31 marca (do nr 2 w roku kalendarzowym),
 • Do 31 października (do nr 1 w roku kolejnym).

Teksty powinny spełniać następujące wymagania edytorskie:

Zasady ogólne

 1. Format pliku: rozszerzenia .rtf, .doc, .docx lub .odt
 2. Format dokumentu: A4, marginesy 2,5 cm. Czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5.
 3. Nie formatujemy dodatkowo artykułu ani jego części, jak tytuły i numery punktów. Nie wprowadzamy ręcznego dzielenia wyrazów ani dodatkowych odstępów. Nie używamy tabulatorów do wcięć pierwszego wersu.
 4. Imię i nazwisko autora podajemy na początku artykułu powyżej tytułu. W przypisie podajemy pełną nazwę biblioteki lub instytucji, w której pracuje autor, oraz miejscowość.
 5. Numeracja części artykułu wg wzoru:
  1.   …
       1.1.   …
       1.2.   …
  2.   …    itd.
 6. Stosujemy przypisy dolne zgodnie z podanym niżej formatem.
 7. Opisy bibliograficzne materiałów wykorzystanych w tekście opracowane na podstawie przypisów należy umieścić na końcu tekstu w bibliografii załącznikowej w układzie alfabetycznym autorów (redaktorów) zgodnie z podanym niżej formatem. W bibliografii załącznikowej powinny się znaleźć: książki, fragmenty z prac zbiorowych, artykuły z czasopism, dokumenty elektroniczne.
 8. Do artykułu dołączamy słowa kluczowe oraz krótkie streszczenie w języku angielskim lub przynajmniej w języku polskim. Nie dotyczy to komunikatów, recenzji i sprawozdań.
 9. Zdjęcia przysyłamy jako załączniki w formacie jpg nie większe niż 2 MB. Nie umieszczamy zdjęć w tekście, tylko zaznaczamy miejsce, w którym chcemy je umieścić, podając nazwę pliku z załącznika.

Zasady szczegółowe

 1. Cytaty w tekście zasadniczym i w przypisach podajemy w cudzysłowie „ ”, pismem zwykłym (statywą), a nie kursywą (nigdy nie stosujemy podwójnego znacznika), w zakończeniu cytatu zachowując kolejność: cudzysłów, numer przypisu, kropka (lub przecinek), np.: ”23.
 2. Cytaty wewnątrz cytatów zaznaczamy cudzysłowem podwójnym: « » .
 3. Przy pomijaniu fragmentu cytatu wewnątrz zdania stosujemy nawias okrągły i wielokropek: (...). Nie stosujemy ich, pomijając fragment cytatu na początku lub na końcu zdania cytowanego.
 4. Kursywą w tekście zasadniczym zaznaczamy:
  • tytuły książek, czasopism, artykułów,
  • wyrażenia obcojęzyczne i własne,
  • szczególne wyrażenia, które chcemy wyróżnić.
 5. Określenia czasu piszemy w tekście zasadniczym bez skrótów, np.: 2 marca 1878 roku, w XIX wieku. Nie stosujemy skrótów: r. (rok) i w. (wiek).
 6. W tekście używamy myślników (półpauzy) „—”. Dywizów (krótkich znaków) bez spacji: „-” używamy tylko między cyframi (liczbami) w oznaczeniu stron lub dat np. 9-89.

Format przypisów

 1. Książki:
  J. Bednarczyk, Ewangelizacyjna rola bibliotek parafialnych w Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007, s. 15-20.
 2. Artykuły z prac zbiorowych:
  J. Witczak, Biblioteka PFT i MWSD w służbie akademickiej teologii, w: Służcie Panu z weselem, t. 1, pod red. I. Deca, Wrocław 2000, s. 231-241.
 3. Hasła z encyklopedii (musi być tytuł hasła):
  L. Grzebień, Biblioteki kościelne w Polsce, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, t. 2, Lublin 1976, k. 509.
 4. Artykuły z czasopism:
  N. Widok, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego, „Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego” 2 (1995), s. 31-34.
  Jeśli jest rocznik i zeszyt, to piszemy: 1,6 (1999), s. 25 (1 – tom, 6 – zeszyt, 1999 – rok).
 5. Adresy stron internetowych (na końcu tylko data dostępu, bez odstępów po kropkach):
  Archidiecezjalne Archiwum w Szczecinie, http://www.archiwum.szczecin.pl/?art_id=228, 08.11.2011.
 6. Dokumenty elektroniczne (musi być najpierw tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data dostępu bez odstępów po kropkach):
  Ormianie w Polsce, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ormianie_w_Polsce, 20.03.2012.

Format bibliografii załącznikowej

 1. Książki:
  Bednarczyk Jan (2007). Ewangelizacyjna rola bibliotek parafialnych w Archidiecezji Krakowskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Teologicznej w Krakowie.
 2. Artykuły z prac zbiorowych:
  Witczak Jerzy (2000). Biblioteka PFT i MWSD w służbie akademickiej teologii. W: Ignacy Dec (red.), Służcie Panu z weselem t. 1, (s. 231-241). Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny.
 3. Hasła z encyklopedii (musi być tytuł hasła):
  Grzebień Ludwik (1976). Biblioteki kościelne w Polsce. W: Feliks Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka t. 2, (k. 505-510). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 4. Artykuły z czasopism:
  Widok Norbert (1995). Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego. Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2 (1995), s. 31-34.
  Pidłypczak-Majerowicz Maria (2014). Badania proweniencyjne w bibliotekach kościelnych. Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych 39 (1), s. 3-13.
 5. Adresy stron internetowych (na końcu tylko data dostępu, bez odstępów po kropkach):
  Archidiecezjalne Archiwum w Szczecinie, http://www.archiwum.szczecin.pl/?art_id=228,08.11.2011.
 6. Dokumenty elektroniczne (musi być najpierw tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data dostępu bez odstępów po kropkach):
  Ormianie w Polsce, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ormianie_w_Polsce,20.03.2012.
 7. Norma:
  (Hasło opisu bibliograficznego, 2002). Hasło opisu bibliograficznego – Hasło osobowe PN-N-01229. PN-N-01229:2002. (2002). Warszawa: PKN.
 8. Akty prawne:
  (Ustawa, 1997). Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz.U. 1997, nr 85 poz. 539).
  (Rozporządzenie, 2012). Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 390).